Πράσινη Αλιεία

Τι σημαίνει ο όρος Πράσινη Αλιεία;

Με τον όρο Πράσινη Αλιεία εννοούμε την θέσπιση και τήρηση κανόνων γύρω από την αλιευτική δραστηριότητα που έχουν ως στόχο όχι μόνο την προστασία του αλιευτικού πλούτου και την βιωσιμότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος αλλά και την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας αλιευμάτων για τους καταναλωτές.
Για τον λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε την κοινή αλιευτική πολιτική, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική η εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των ευρωπαϊκών στόλων, τη διατήρηση των αλιευτικών αποθεμάτων αλλά και η παροχή τροφίμων καλής ποιότητας στους καταναλωτές.

Κοινή Ευρωπαϊκή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ)

Με απώτερο στόχο την προστασία και την βιωσιμότητα του αλιευτικού πλούτου μακροχρόνια, οι χώρες της ΕΕ έχουν αποφασίσει να διαχειριστούν τον τομέα της αλιείας μέσω της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ). Με βάση τη συγκεκριμένη πολιτική έχει θεσπιστεί μια σειρά από μέτρα που αποσκοπούν στην επίτευξη μιας ακμάζουσας και βιώσιμης διαχείρισης του ευρωπαϊκού αλιευτικού τομέα.
Οι σημαντικότεροι τομείς δράσης της κοινής αλιευτικής πολιτικής είναι οι εξής:

  • θέσπιση κανόνων για την εξασφάλιση βιώσιμης αλιείας στην Ευρώπη με σεβασμό στο θαλάσσιο περιβάλλον (βλ. κανόνες αλιείας)
  • παροχή μέσων στις εκάστοτε αρχές των ευρωπαϊκών χωρών για την εφαρμογή των κοινών κανόνων αλλά και την εφαρμογή ποινών για τους παραβάτες (βλ. αλιευτικούς ελέγχους)
  • παρακολούθηση του μεγέθους του ευρωπαϊκού αλιευτικού στόλου (βλ. αλιευτικός στόλος)
  • παροχή χρηματοδότησης και τεχνικής υποστήριξης πρωτοβουλιών με σκοπό την βιωσιμότητα των βιομηχανιών(βλ. Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας)
  • διαπραγματεύσεις εξ ονόματος των χωρών της ΕΕ στις διεθνείς οργανώσεις αλιείας και με τις τρίτες χώρες σε όλο τον κόσμο (βλ. διεθνή)
  • παροχή βοήθειας σε παραγωγούς, μεταποιητές και διανομείς με στόχο την επίτευξη δίκαιης τιμής για τα προϊόντα τους και ταυτόχρονα εξασφάλιση ποιότητας για τους καταναλωτές(βλ. αγορά)
  • υποστήριξη της ανάπτυξης ενός δυναμικού τομέα υδατοκαλλιεργειών της ΕΕ (βλ. υδατοκαλλιέργεια)
  • χρηματοδότηση της επιστημονικής έρευνας και της συλλογής δεδομένων, προκειμένου να διασφαλιστεί μια σταθερή βάση για την πολιτική και τη λήψη αποφάσεων (βλ. έρευνα και συλλογή δεδομένων)
Μάθε περισσότερα…

Χρήσιμοι σύνδεσμοι: